ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦᠷ᠄ 2020 ᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠲᠡᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠦᠭ᠌ᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ  ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠪᠦᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ
  
2020/7/15
 
  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ
 
 
  
 
2014-2015 ©                      蒙ICP备05070829号